Публічна оферта

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання інформаційних послуг 

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Кириченко Олена Миколаївна, яка належним чином зареєстрована відповідно до законодавства України, що іменується в подальшому «СТОРОНА 1» з одного боку, і будь-яка фізична або юридична особа, що іменується в подальшому - «СТОРОНА 2», яка приймає (акцептує) даний Договір публічної оферти про надання інформаційних послуг (надалі – «Договір») з іншого боку, разом іменовані - «СТОРОНИ», уклали цей Договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Надана в цьому документі інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій особі укласти договір про надання інформаційних послуг. Зазначений Договір є публічним та, згідно статей 633, 641-644 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх юридичних або фізичних осіб і вын є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1.2. Договір встановлює загальні умови і порядок, відповідно до яких СТОРОНА 2 отримує інформаційні послуги, а саме: доступ СТОРОНІ 2 до інформації про замовлення послуг, що міститься на інтернет-ресурсі СТОРОНИ 1: https://kyrychenko.top (надалі ー “Сайт”).

1.3. СТОРОНА 2 вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування шляхом переходу на кнопку реєстрації або оплати Сайті. Внесення змін до цього Договору не має на увазі розірвання або відмови СТОРІН від використання послуг, що надаються СТОРОНОЮ 1.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів СТОРОНИ 2 на рахунок СТОРОНИ 1

1.5. Укладаючи Договір, СТОРОНА 2 підтверджує, що цілком і повністю ознайомлена і згодна з його умовами.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Інформаційна послуга - оплачений СТОРОНОЮ 2 доступ через обумовлені Платформи до Інформації (відео, аудіо-записів, текстових та візуальні практичні курсів, тренінгів, майстер-класів та занять з зворотним зв'язком або без нього), направленою на передачу СТОРОНІ 2 знань, вмінь та навичок  з маркетингу.

2.2. Звітний період - період з першого числа календарного місяця до останньої дати календарного місяця включно (дла Школи) або визначений СТОРОНОЮ 1 період для окремих Навчальних програм.

2.3. Публічна оферта - пропозиція СТОРОНИ 1 (викладена на Сайті СТОРОНИ 1 за адресою: https://kyrychenko.top), адресована невизначеному колу фізичних або юридичних осіб укласти цей Договір на певних умовах.

2.4. Сайт - веб-сторінка СТОРОНИ 1 в мережі Інтернет за адресою https://kyrychenko.top.

2.5. Закриті ресурси - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото- та відеоматеріалів та інших результатів інтелектуальної діяльності СТОРОНИ 1, що розміщені з обмеженим доступом на сайті СТОРОНИ 1 або в соцмережах.

2.6. Рахунок - автоматично створений або надісланий СТОРОНІ 2 документ, сума за яким сплачується через сервіс Fondy.ua безпосередньо на сайті або на банківські реквізити СТОРОНИ 1.

2.7. Платформи - програмне забезпечення для доступу до  Інформаційних послуг, наявність яких СТОРОНА 2 зобов'язується   самостійно забезпечити на своїх власних пристроях (комп'ютер, ноутбук, смартфон тощо).

2.8. Зворотний зв'язок –інформаційно-консультаційна послуга у формі проведения устої чи/або  письмової консультації і відповідей на запитання  через мережу Інтернет.

2.9. Інформація - відео, аудіо-записи, текстові та візуальні практичні курси, тренінги, майстер-класи та заняття з зворотним зв'язком або без нього.

2.10. Школа - перша українська ціннісного маркетингу "Arleni Meta School", реалізована як постійно діючий закритий сайт з помісячним доступом до всього контенту за пакетами участі, які відрізняються рівнем зворотного зв'язку.

2.11. Навчальні програми - інформаційні послуги (марафони, тренінги, курси тощо), на які оголошується окремий набір поза межами Школи.

2.12. Інструкції - інформація, яку СТОРОНА 1 надсилає СТОРОНІ 2 до початку надання Інформаційної послуги і яка містить послідовність дій, яку СТОРОНА 2 має виконати для отримання Інформаційної послуги.

2.13. Технічний супровід - відповіді на запитання щодо доступу та пошуку Інформації на закритих ресурсах СТОРОНИ 2, які надаються у чаті технічної підтримки. 

 4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 персональний  доступ до Інформації не пізніше ніж за  12 годин  до початку визначеного СТОРОНАМИ Звітного періоду.

4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги зазначені на САЙТІ СТОРОНИ 1.

4.3. За бажанням, СТОРОНА 2 може скористатися оплатою Інформаційних послуг у розстрочку, за індивідуальним графіком, якщо вартість послуги перевищує 1000 грн.   В такому випадку прийняття Договору СТОРОНОЮ 2 відбувається з моменту оплати ним першого платежа.

4.4. Даний Договір має силу  силу Акту про надання послуг. Прийняття послуги відбувається без підписання відповідного акта.

4.5. СТОРОНА 1 залишає за собою право анулювати участь СТОРОНИ 2 у Школі та Навчальних програмах без повернення оплати у випадку порушення СТОРОНОЮ 2 правил поведінки, а саме розпалювання конфліктів, образи та оціночні судження у бік учасників та тренера, реклама, нецензурна лексика. 

4.6. СТОРОНА 1 залишає за собою право анулювати участь СТОРОНИ 2 у ШКОЛІ чи НАВЧАЛЬНІЙ ПРОГРАМІ у випадку встановлення факту передачі третім особам реквізитів для участі, поширення інформації та матеріалів, отриманих у зв’язку з участю, у публічний доступ або за плату.  Використання СТОРОНОЮ 2 інформації і матеріалів інформації і матеріалів, отриманих в результаті користування Інформаційною послугою, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання СТОРОНОЮ 2.

4.7. Після анулювання участі через ситуації, описані у п. 4.5. та 4.6., СТОРОНА 2 більше не може користуватися будь-яким Інформаційними послугами СТОРОНИ 2.

4.8. После закінчення Звітного періоду доступ до матеріалів Школи припиняється, а до Начальних програм ー зберігається на строк, що вказаний в правилах до кожної окремої програми.

4.9. СТОРОНА 2 може змінити пакет отримання Інформаційної послуги після початку надання послуги тільки у бік пакетів з більшим ступенем Зворотного зв’язку. СТОРОНА 2 може звернутися з відповідною заявою до СТОРОНИ 1 і протягом 2 (двох) рабочих днів доплатити різницю між пакетами. СТОРОНА 1 може відмовити СТОРОНІ 2 без пояснення причин. 

4.10. Після переходу СТОРОНИ 2 на інший пакет, СТОРОНА 1 отримує послугу Зворотного зв’язку у Школі та за Навчальними програмами з розділу чи модулю, який отримують учасники, що одразу обрали цей пакет. 

4.11. Надання СТОРОНІ 2 Інформаційної послуги можливе за умови надання СТОРОНІ 1 інформації про електронну адресу на сервісі GMAIL та реєстрації вказаним СТОРОНОЮ 1 способом. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. За цим Договором СТОРОНА 1 надає СТОРОНІ 2 доступ до Інформації, що міститься на закритих  ресурсах: Сайті СТОРОНИ 1 або на майданчиках з обмеженим доступом у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram, YouTube та інших. 

3.2.В разі прийняття СТОРОНОЮ 2 умов Договору, СТОРОНА 2 зобов’язується сплатити СТОРОНІ 1 передбачену цим Договором вартість послуг шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП Кириченко О.М. за платіжними реквізитами, отриманими через:

3.1. Інформація, яка надається СТОРОНОЮ 1 на сайті  https://kyrychenko.top та пов’язана із наданням послуг, містить:

5. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 1 

5.1. СТОРОНА 1 зобов’язується надавати СТОРОНІ 2 цілодобовий доступ до Інформації за умови, що СТОРОНА 2 виконала Інструкції, надані СТОРОНОЮ 2 не пізніше ніж за добу до дати початку надання Інформаційної  послуги.

5.2. СТОРОНА 1 в процесі надання Інформаційної послуги бере на себе обов`язки з Технічного супроводу в робочі дні (понеділок-п'ятниця ) з 10.00 до 19.00. Щоб отримати Технічний супровід, СТОРОНА 2 має написати відповідний запит в чаті технічної підтримки, доступ до якого СТОРОНА 1 надає не пізніше ніж за добу до дати початку надання Інформаційної  послуги

5.3. СТОРОНА 1 несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних СТОРОНИ 2, забезпечує їх  конфіденційність і використовує виключно для якісного надання Інформаційної послуги.

5.4. СТОРОНА 1 гарантує надання СТОРОНІ 2 повної і достовірної інформації про Інформаційну послугу за першою вимогою. 

5.5. СТОРОНА 1 залишає за собою право в будь-який момент змінити дату Звітного періоду чи кількість / тривалість Інформації (не більше ніж в межах  5%.), шляхом повідомлення СТОРОНИ 2 не пізніше, ніж за добу до початку надання Інформаційної послуги.

5.6. СТОРОНА 1 має право продовжити Звітний період і повідомити про це СТОРОНУ 2 зе пізніше 3-з календарних днів з моменту прийняття такого рішення.

5.7. СТОРОНА 1 має право обмежити СТОРОНІ 2 доступ до Інформації у випадках, зазначених у п4.5. та 4.6. без повернення внесеної оплати.

6. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ 2 

6.1. СТОРОНА 2 зобов’язується  надати про себе достовірну інформацію, яка буде використана СТОРОНОЮ 1 виключно для надання Інформаційної послуги

6.2. СТОРОНА 2 зобов’язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати і не використовувати будь-яким іншим чином, крім особистого використання, Інформацію, що стала йому доступною внаслідок отримання Інформаційної послуги.

6.3. СТОРОНА 2 користується всіма правами пользуется всеми правами споживачів відповідно до діючого законодавства України, що регулює відношення з надання послуг. 

6.4. СТОРОНА 2 у випадку надання їй послуги неналежної якості може скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України “Про захист прав споживачів” виключно у випадках, коли порушення його прав відбулося з вини СТОРОНИ 1 і є докази достовірності цієї обставини. 

6.5. Всі претензії до якості Інформаційної послуги СТОРОНА 2 надсилає на адресу: arlenimarketing@gmail.com.

6.6. Строк розгляду претензій СТОРОНИ 2 до СТОРОНИ 1 складає 30 (тридцять) календарних днів (у тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових коштів) з моменту надходження претензії на електронну адресу СТОРОНИ 1, зазначену у п. 6.5.

7. УМОВИ І ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. СТОРОНА 2 має право повернути внесені ним грошові кошти за користування  Інформаційною послугою до дати надання їй  доступу до послуги без пояснення причин у обсязі 95%. При цьому в подальшому СТОРОНА 1 має право відмовити СТОРОНІ 2 у наданні Інформаційних послуг.

7.2. Повернення коштів за користування Інформаційною послугою можливе в наступних  випадках:

7.2.1. Особисті обставини, що суб`єктивно оцінюються СТОРОНОЮ 2 і об'єктивно СТОРОНОЮ 1 як такі, що заважають використати Інформаційну послугу. Повернення коштів в даному випадку здійснюється за вирахуванням суми:

ー  5% вартості оплати

ー вартості вже отриманої Інформаційної послуги, що розраховується від  загальної вартості послуги та датам Звітного періоду

За згодою СТОРІН, оплату може бути перенесено на інший Звітний період.

7.2.2. Обставини, перераховані в розділі 9 даного Договора.

7.2.3. У випадку, якщо СТОРОНА 2 здійснила оплату Інформаційної послуги у розмірі 100%, отримала доступ і прийняла рішення про припинення користування послугою без об’єктивних обставин, повернення оплати здійснюється  за вирахуванням 50% здійсненої оплати, якщо пройшло менше, ніж половина Звітного періоду. У другій половині Звітного періоду повернення коштів не передбачено.

7.2.4. У випадку, якщо СТОРОНА 2 оплатила Інформаційну послугу за акційним тарифом, і повернення оплати відбувається до дати надання доступів без пояснення СТОРОНОЮ 2 причин у обсязі 90 % від здійсненої оплати.

7.3. Якщо СТОРОНА 2 здійснила оплату Інформаційної послуги в обсязі, меншому ніж 100 %,  отримала доступ до Інформації, і при цьому прийняла рішення про припинення користування Інформаційною послугою, повернення оплати не передбачене.

7.4. СТОРОНА 2 не має права на повернення будь-якої суми, пропорційної кількості днів в участі в Школі або Навчальній програмі, до яких СТОРОНІ 2 було надано доступ, незалежно від того, чи скористалася СТОРОНА 2 доступом і чи виконувала завдання. Виняток становлять ситуації, описані у п. 7.1.

7.5. В ситуаціях, що описані в п.7.2.1 ー 7.2.4, СТОРОНА 2 зобов’язується направити заяву на повернення грошових коштів на електронну пошту СТОРОНИ 1, що вказана у п. 6.5 даного Договору.

7.6. Повернення коштів після завершення Звітного періоду не передбачено, навіть якщо СТОРОНА 2 не скористалася Інформаційною послугою, крім випадків коли це відбулося з вини СТОРОНИ 1.

7.7. Порядок подання заяви на повернення грошових коштів регламентується п. 6.5 и п.6.6.

7.8. Після спливання терміну, зазначеного у п.6.6, СТОРОНА 1 приймає одне з наступних рішень і повідомляє про це СТОРОНУ 2 на електронну адресу, надану нею для отримання Інформаційної послуги

ー про незгоду і відмову у поверненні грошових коштів;

ー про згоду і задоволення вимоги про повернення грошових коштів.

7.9. У випадку прийняття СТОРОНОЮ 1 рішення про повернення грошових коштів, вони повертаються СТОРОНІ 2 шляхом зарахування на картку чи рахунок, узгоджені Сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються тільки за умови звернення СТОРОНИ 2 на електронну адресу СТОРОНИ 1 з вимогою про повернення грошових коштів. 

7.10. У випадку повернення грошових коштів на рахунок СТОРОНИ 2 в банку або платіжній системі, СТОРОНІ 2 необхідно заповнити заяву на повернення грошових коштів, яка буде відправлена СТОРОНІ 2 на електронну адресу. 

7.11. Заповнена заява на повернення грошових коштів за підписом СТОРОНИ 2 в сканованому електронному вигляді надсилається електронною поштою СТОРОНІ 1 у форматах файла: gif, jpeg, pdf.

7.12. Заява на повернення грошових коштів має містити відомості про  рахунок СТОРОНИ 2. В разі відсутності відомостей, необхідних для повернення коштів, СТОРОНА 1 не гарантує строків, зазначених у п.6.6 та 7.13. 

7.13. Грошові кошти перераховуються на рахунок, зазначений СТОРОНОЮ 2, протягом 14-ти календарних днiв з дати, когда СТОРОНА 1 (після розгляду заяви у терміни, зазначені у п.6.6.) направив на адресу СТОРОНИ 2 лист з електронної адреси, зазначеної у п.6.5.,   про згоду з претензією або вимогою про повернення грошових коштів. Фінансовий документ, що підтверджує перерахування грошових коштів СТОРОНОЮ 1 на рахунок СТОРОНИ 2, є доказом виконання СТОРОНОЮ 1 обов’язку з повернення грошових коштів, що безумовно приймається СТОРОНАМИ.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 СТОРОНА 1 і СТОРОНА 2 зобов’язуються у випадку виникнення суперечок і розбіжностей, пов’язаних з наданням та користуванням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спорів. У випадку неможливості врегулювання спорів в досудовому порядку, СТОРОНИ мають право звернутися в судові органи за місцем реєстрації СТОРОНИ 1.

8.2 За невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим Договором, СТОРОНИ несуть відповідальність у відповідності з законодавством України. 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов’язків по даному Договору, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладання даного Договору і зробили неможливим виконання зобов’язань відповідно до умов даного Договору. До таких обставин відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного чи екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, паводками, ураганами тощо, тривала відсутність електроенергії та доступу до мережі Інтернет чи сторонніх платформ та соцмереж через обставини, що не залежать від СТОРІН, військові дії, страйки, масові безлади та інші протиправні дії, а також стан здоров`я СТОРОНИ 1, землетруси та стихійні лиха, акти та дії органів державного управління, прийняття законів та підзаконних актів, що  прямо впливають на можливість виконання СТОРОНАМИ умов даного договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

9.2. СТОРОНИ домовились, що у випадку виникнення обставин, зазначених у п. 9.1 Договора, строки виконання обов’язків по даному Договору зсовується на період часу, протягом якого діяли ці обставини чи їх наслідки. 

9.3. Якщо форс-мажорні обставини і їх наслідки продовжують діяти понад 6 місяців, СТОРОНИ в найкоротші строки повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох СТОРІН альтернативних способів способів виконання умов даного Договора і досягнення відповідних письмових домовленостей.

 10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. СТОРОНА 2 гарантує, що всі умови Договору їй зрозумілі і вона приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень та змін. 

10.2. У випадках, не урегульованих даним Договором, Сторони зобов’язуються керуватися нормами, встановленими діючим законодавством України.

10.3. До  даного Договора застосовується законодавство України.

10.4. СТОРОНИ дають одна одній згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм, у зв’язку з укладенням даного Договора, в межах, у яких це необхідно відповідно до вимог діючого законодавства України. 


10.5. На на будь-яку інформацію, яка стає відомою СТОРОНІ 2 в  процесі отримання Інформаційної послуги, поширюються авторські права СТОРОНИ 1. СТОРОНА 2 несе правову відповідальність за порушення авторських прав у вiдповiдностi з законодавством України.

КОНТАКТИ СТОРОНИ 1

ФОП Кириченко Олена Миколаївна

Врегулювання спірних питань: arlenimarketing@gmail.com

Школа: arlenimetaschool@gmail.com